Contact Information

For information regarding classes in Chenjiagou

Taiji School Chenjiagou
Zhaobao, Wenxian, Jiaozuo City
Henan Province, 454865
China
Phone +391-641-1081
Fax +391-641-6456
Mobile +1370-391-6356
Email:  taijiquanxuexiao@aliyun.com

General information

Phone +1-773-960-2305
Email:  chicagotaiji@gmail.com